பிரபல மூத்த நடிகை ம ரண ம்..!! வெளியான தகவலை கேட்டு இர ங்கல் தெரிவிக்கும் திரையுலகினர் !! க ண்ணீர் விட்டு க தறி அ ழு ம் ரசிகர்கள் ..!!

தபசும் 1947 ல் குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். 1972 முதல் 1993 வரை தூர்தர்ஷனில் பிரபல பேச்சு நிகழ்ச்சியான ஃபூல் கிலே ஹை குல்ஷன் குல்ஷனை தொகுத்து வழங்கினார். பிரபல பாலிவுட் பழம்பெரும் நடிகர் தபசும் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட மார டைப்பு காரணமாக உ யிரி ழந்தார். அவருக்கு வயது 78.

திரை பிரப லங்கள் அடுத் தடுத்து உ யி ரி ழ ந் து வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பாலிவு ட்டின் மூ த்த நடிகை தபசும் என்பவர் இன்று உ யிரி ழந்துள் ளார். இவர் 1940களில் ஒரு குழ ந்தை நடிகையாக திரை த்து றையில் தனது வாழ் க்கையை தொடங்கி. அதன் பிறகு பல ஆண் டுகள்

பிரபல நடிகையாக நடித்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இந்தியாவில் முதல் டாப் ஷோ வை தொ த் து வழங்கி யவர் இவர்தான். சினிமாவில் இருந்து விலகி அதன் பிறகு 2006 ஆம் ஆண்டு தொலை க்காட் சியில் நடிக்க தொடங் கியுள் ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

இப்படி ஒரு நிலையில் மா ர டை ப் பா ல் இன்று உயி ரிழ ந்து உள்ளது ச ம்பவம் திரை பிரப லங்கள் ம த்தியில் அதிர் ச்சி யை அழை த்துள் ளது. மேலும், இவரது இற ப்பி ற்கு பல்துறை பிரப லங்கள் இ ரங்க ல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.