பிர பல ந டி கர் பர த்தின் ம னை வியை யா ரும் பா ர்த் து ள்ளீர் களா !!! அ ட அ ழ ல் தே வதை போ ல இ ரு க் காங் களே !! இ தோ பு கை ப்பட த்தை பா ர்த்து வா யைப்பி ள ந்த ரசி க ர்கள் ..!!பிரபல முன் ன ணி நடி க ரான பர த் ஒ ரு இ ந்திய நடி கர் ஆ வர் . இ வர் ம லை யாளம், ஹி ந்தி ம ற்றும் தெலு ங் கில் ஒரு

சி ல திரை ப்ப டங் களு டன் தமி ழ் தி ரை ப்ப டத் து றை யில் முக் கி யமாக ப ணியா ற்றும் ஒரு இ ந் திய ந டிகர் ஆ வார். 2003 ஆ ம் ஆ ண்டு எஸ்.சங் கரின் பா ய்ஸ் பட தின் மூ லம் ந டிக ராக அ றிமு கமானா ர். இ வரது ந டிப்பு த் திற ன் மற் றும் ந ட னத் தி றனு க் காக அறி ய ப்ப டுகி றார்.த மிழி ல் பா ய் ஸ் எ ன்ற சங் கரி ன்

இய க் க த் ல் வெ ளி வ ந்த ப டத் தில் ந டித் தார். அத ன் ன் னர், செ ல்ல மே, கா தல், பட் டியல், வெ யி ல் உ ள் ளிட் ட ப ல ந ல் ல படங் க ளில் ந டித் தா ர்.ஆ னால் ச மீபகா ல மாக அ வர் நடி த்து ரும் தி ரை ப்ப டங் கள் பெ ரி ய ளவில் வர வேற் பை பெ று வ தில்லை, அவ ரும் ச ரி யான அ ங்கீ ரம் கி டை க்க பட ங்க ளை தேர் ந்தெ டு து நடி த்து வருகி றார். இவ ருக் கு ஜெ ஸ் லி ஜோ ஸ் வா எ ன்கி ற ம னை வி உள் ளார்.

இ வர் பர த்தின் சி று வ யது ந ண்ப ரா வார் . ஜெ ஸ் லி துபா யி ல் பி ற ந் தவர். அ ங்கு ப டி த்து பட் டம் பெற் ற பிற ந் தவர். பல் மரு த் துவர் ஆ வார்.பல ஆண் டுகள் நண் பர்க ளா க இ ரு ந் த இ ரு வ ரும் க ட ந்த 2013 ஆ ம் ஆ ண் டு கா த லித்து தி ரும ணம் செய்து கொ ண்ட னர். இவர் கள் காத லித் து இ ரு வீட் டாரி ன் ச ம்மத த் தோடு திரு மண ம் செய்து இரு வீட்டாரின் ச ம்மத த்தோடு தி ருமண ம் செ ய்து கொ ண் டனர்

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *