போக்கிரி பட த் தில் அசி னு க்கு த ம்பி யாக நடி த்த குண் டு பை யனா இ து ?? அட ஆ ள் அடை யா ளமே தெ ரி யா மல் ஹீ ரோ மா திரி இரு க் காங் களே .. இதோ ..!! தமி ழ் சினி மா வில் குழ ந் தை நட் சத் திர ங்கள் நடிக ர்க ளாக இட ம் பிடி ப்பது என் பது க டின மான விஷ யம் தா ன் அ ந்த வகை யில் சூப் பர் ஹி ட் பட மான பஞ்ச த ந்தி ரத் தில் படத் தி ல் கம லுட ன் இ ணை ந்து குழ ந் தை நட்ச த்தி ர மாக நடித் தவர் பரத். அ வர் தள பதி வி ஜய் மற் றும் அசி ன் நடி ப்பில் வெளி வந்த ‘போ க்கிரி’ படத் தி ன் மூ லம் பிரப லம் ஆ னார்.

அடு த் தடு த்து தமி ழ், தெ லு ங்கு எ ன ப ட வாய் ப்பு கள் வர பி ஸி யாக நடி க் க தொ டங்கி னார். மாஸ்டர் ம கேந்தி ரனு க்கு பின் னர் ரசிக ர்க ளுக்கு மிக வும் பரி ச்சய மான குழ ந் தை நட்ச த்தி ரம் என் றால் மா ஸ்டர் பரத் தான். இ வர் குழ ந்தை நட் சத்தி ர மாக கிட்ட த்தட் ட 45க்கு ம் மே ற்ப ட்ட தி ரை ப்ப டங்க ளில் நடி த்து ள்ளார்.இறு தி யாக அனு ஷ்கா நடி ப்பில் ‘இஞ் சி இ டுப் பழ கி’ பட த் தில் நடி த்திரு ந்தார்

பின் னர் சி ல வரு டங் க ள் பட வாய் ப்பு கள் கு றை ய வே நடி க்கா மல் இரு ந் த இ வர் தற் பொ ழு து நன்கு வள ர் ந்து ஆ ள் அடை யா ளம் தெரி யாத அ ளவி ற்கு ஹீரோ வாக செ ம ஹே ண்ட் ஸ் மாக மா றி விட் டா ர். தற் பொ ழு து இ வர் அடை யா ளம் தெரி யாத அ ள விற்கு ப டு ஸ் லி ம்மா க வும் ஸ்டை ல் ஆக வும் மாறி யு ள்ள பு கைப் படங் கள் இணை யத் தில் வெ ளியா கி வைர லா கி வரு கி ன் றன.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *