மறைந்த நடிகர் விசுவின் மூன்று மகள்களா இவங்க ?? தற்போது என்ன செய்கிறார்கள் என்று தெரியுமா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

மறை ந்த பிர பல முன் னணி நடி கர் விசு ஒ ரு த மி ழ்த் திரை ப் பட இய க்கு னர், தயா ரி ப்பா ளர், கதா சிரி யர், வச னக ர்த்தா மற் றும் நடி கர் ஆ வார்.

இவ ர் மே டை நா டகம், தொ லை க்கா ட்சித் தொ டர் பலவ ற் றிலும் நடி த் துள் ளார். நடி கர் கி ஷ்மு இ வ ரது ச கோத ரர் ஆ வா ர். இ வர் இய க் கிய சம் சா ரம் அ து மின் சாரம் திரை ப்ப டம் பெரும் பா லான இந் திய மொ ழிக ளில் மீண் டும் எ டுக் கப் பட்டுள் ளது

தமி ழின் த லை சி றந் த இ யக் கு ன ர்க ளில் ஒ ருவ ரான கே. பால ச்ச ந்த ரிடம் உ தவி இய க்கு னராக இரு ந்து பின் னர் இயக் குன ரா னார். இவ ரு டைய பெ ரும் பா லான திரை ப் படங் கள் ச மூக, குடு ம்ப த் தி ரைப் பட வ கை யை ச் சேர் ந்த தா கும்.

இவர் சூ லை 01, 1945 ஆம் ஆ ண்டு பிற ந் தார். 1975 ஆம் ஆ ண்டு சுந் தரி எ ன்ப வ ரை திரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் டார். இவ ர்க ளு க்கு லா வ ண்யா, சங் கீ தா ம ற் று ம் கல்ப னா என் ற மூ ன் று மக ள் க ள் உ ள் ள னர் .இ வர் 22 மா ர்ச் 2020 அ ன் று சி று நீ ர க செ ய லி ழ ப்பு கா ரண மா க கா ல மா னா ர்.

இதோ வீடியோ சம்பந்தமான ஏதும் கு றைபா டுகள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும் .. நன்றி .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed