மறைந் த நடிகர் விசுவுக்கு மூன்று மகள்களா ?? அடேங்கப்பா என்னமா அழகா இருக்காங்க .. இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப் பிளந்த ரசிகர்கள் ..!!

ஆரம்ப கால ங்கள் முதல் இந்த காலம் வரை சி னிமாவில் ஒரு நடிகராக மட்டுமே இல் லாமல் ஒரு இயக்கு னராகவும், தயாரி ப்பாள ராகவும், பாடல் ஆ சிரியரா கவும் பல திற மைகளை தன் ஒருவ ருக்குள் ஏரா ளமான வை த்துள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் இவரும் ஒருவருக்கு தான் சொல்ல வேண்டும். அது வேறு யாரும் கி டையாது நடிகர் விசு என்பவரும் ஒருவர். இவர் ஒரு நடிகர் மட் டுமல் லாமல்இய க்குனர் மற்றும் தயாரி ப்பாளராக இருந்து வந்து ள்ளார். இவர் 1977 ஆம் ஆண்டு பிரபல இயக்குனர் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெ ளிவந்த ப ட்டினப்பிர

வேசம் என்ற தி ரைப்பட த்தின் மூ லம் த மிழ் சி னிமா வில் அ றிமுகமா னார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அந்த வகையில் ச துரங் கம்,தி ல்லுமு ல்லு, நெ ற்றிக் கண், ம ணல்க யிறு, நல் லவனுக்கு ந ல்லவன், ச ம்சாரம் அது மி ன்சா ரம், ஊ மை வி ழிகள், உ ழைப்பாளி, அ ருணா ச்சலம், தி த்திக் குதே, அ லெக்ஸ் பா ண்டியன் போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளா ர் நடிகர் விசு. மேலும், 1990 ஆம் ஆண்டு வெ ளிவந்த வரவு நல்ல உ றவு என்ற

திரை ப்படத்தி ற்கு சி றந்த க தை ஆ சிரியருக் கான த மிழக அ ரசின் தி ரைப்ப ட வி ருது பெ ற்றார். மேலும், இவர் இயக்குனர் பாலசந்தரிடம் உ தவி இயக் குனராக பணிபு ரிந்து இவரின் பெரு ம்பாலா ன தி ரை ப்ப டங்கள் ச மூக மற்றும் கு டும்ப தி ரைப்படங்க ளாகவே இரு ந்தது. நடிகர் விசுவின் சிறந்த நடி ப்பாலு ம்,வி த்தியா சமான க தாபாத்தி ரத்தில் நடித்து ம க்கள் மத் தியில் மிகுந்த வ ரவே ற்பை பெ ற்றார். அதனை தொடர் ந்து 1986 ஆம் ஆண்டு இவர் இய க்கிய ச ம்சா ரம் அது மி ன்சா ரம் என்ற திரை ப்படம் ம க்கள் ம த்தியில் நல்ல ஒரு வ ரவே ற்பு பெற்றது. இந்த திரை ப்பட த்திற்கும் சிறந்த

பி ரபல மான தி ரைப்படத்தி ற்கான தே சிய விரு தும் கி டைத்தது. இது ம ட்டுமல் லாமல் பிரபல சன் தொ லைக்காட் சியில் ஒளிபர ப்பாகி வரும் அ ரட்டை அர ங்கம் என்ற பட் டிமன் ற நிக ழ்ச்சியில் ந டுவராக செ யல்ப ட்டு வந்தார். மேலும், 1975 ஆம் ஆண்டு சுந்தரி என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டார்.இவர்க ளுக்கு லா வண் யா, ச ங்கீதா, க ல்பனா என்ற மூன்று ம கள்கள் உள் ளனர். இப்படி ஒரு நிலையில் 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மா தத்தில் சி றுநீ ரக செ யலி ழப்பு கா ரணமாக நடிகர் விஸ் கா லமா னார். அந்த த கவல் ஒட் டுமொ த்த தி ரையுலகி யும் அதி ர்ச் சியாய் ஏ ற்படுத் தியது. இதனை தொடர் ந்து இவரது மக ள்களின் புகை ப்படம் சமீப த்தில் இணை யதள த்தில் வெளி யாகியு ள்ளது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed