முகத்திற்கு ஃபேசியல் போன இடத்தில் பிரபல நடிகை-க்கு ஏற்பட்ட நடந்த வி ப ரீ தம்! வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து அதி ர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

நடி கை கள் ப ர் சினி மா வில் அறி முக மாகி சி று கதாபா த்திர ங்கள் கிடை த்தா லே போதும் என் று ப லர் சினி மா த்து றைக்கு வருவ துண் டு. அ தை பய ன்ப டுத்தி நல்ல நி லை க்கு வரு வது சாதா ரண வி ஷய ம் கி டை யாது.அ ப்ப டி வந் த வர் தா ன் நடி கை ரை சா. இ தைய டுத்து சில பட ங்க ளில் நடி த் த தன் மூல ம் பிக்பா ஸ் நிகழ் ச் சியில் பங் கே ற் றார்.

அங் கு செ ன்று நடி கர் ஹ ரிஸ் கல்யா ணோடு கா தலி ல் இரு ந்து ச ர் ச் சை யை ஏற் படுத் தி னார்.இதை யடு த்து கட ந்த வ ருடம் வெளி யாகி நல் ல வரவே பை பெற் ற படம் பியார் பிரேமா கா தல். இப் படத் தில் கதா நாய கியாக ந டித்து அ னை வராலும் பா ராட்டு பெற்றார் பிக் பா ஸ் மூ லம் பி ரபல மான ரைசா.

இன்ஸ் ட்ராகி ராம் பக்க த்தில் தன து புகைப் படத்தை பதிவி ட்டு ம ரு த் து வ ர் ஒரு வரி டம் முக அ ழகு படு த்த சென் றதா கவும் ஆ னால் தற் போது மு கம் இ ப்படி பதிவிட் டுள்ளார்.மே லும் தற் போது கா ல் செ ய்தா ல் அழை ப்பு களை எடு க் காம ல் இருப்பதா கவும் தெ ரி வித்து ள்ளார்.இ தைப் பார்த் த அ தி ர்ச்சி யா கி யுள் ளனர்.

மே லும் அந் த நப ரை தொ டர்பு கொ ள்ள முய ன் றதாக வும் ஆ னால் அ வர் தன் னை சந் தி க்கவும் பேச வும் மறு ப் பதா கவும் அவ ரது உதவி யாள ர்க ளிடம் கே ட்ட போ து வெ ளி யூர் செ ன் றுவிட் டதாக கூறு வ தா கவும் ரைசா குற் ற ம் சாட் டியுள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed