மூச்சு விடவே க ஷ்ட் டப் பட்ட விஜய் ஆண்டனி .. I C Uவில் அவரின் தற்போதைய நிலை என்னவென்று தெரியுமா ?? வெளியான தகவலை கேட்டு அ திர்ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!

நடிகர் விஜய் ஆண் டனி பி ச் சைக் கார ன் 2 பட ப்பி டிப் பில் படு கா யம் அ டைந் ததா க நே ற்று த கவல் வெ ளி யா ன து. பி ச்சை க் கார ன் 2 பட ப் பி டிப் பின் போ து எடு க்க ப்ப ட்ட ஸ் கூட் டர் போ ட் ஓட் டும் ஸ்டண்ட் காட்சி ஒன் றில் ரி க்ஸ் எடு த்து ந டித் தா ராம் வி ஜய் ஆ ண்ட னி. இ ந்த சம ய த்தி ல் தா ன் வி ஜய் ஆண்ட னிக்கு படு கா யம் ஏற்ப ட்டுள் ளது.

இத னால் ஸ்கூ ட்ட ர் போ ட் டில் இரு ந்து தவ றி தண் ணீ ரில் ழுந் துள் ளா ர். வி ய் ஆண் டனிக் கு நீச் சல் தெரி யாத கார ணத் தினால் அவர் த ண் ணீரு க்குள் மூழ் கி யுள் ளார்.இத ன்பி ஒளி ப்ப தி வா ளரி ன் து ணை ஒளி ப்ப தி வா ளர் ஒரு வர் தான் தண் ணீ ருக் குள் குதி த்து, வி ஜய் ஆண் ட னி யை காப் பாற் றியு ள்ளா ர்.

தண் ணீ ரில் இ ரு து வெளி யே வந் த வி ஜய் ஆ ண் டனி மூச் சு விட வே க ஷ்ப்ப ட் டா ராம். இத ன் பின் உ டன யாக அவ ம ரு த் து வம னை க்கு கொ ண்டு சென் று I C Uவி ல் அனு ம தி த்து ள் ளனர்.முக த்தி ல் கா ய ம் ஏற்ப ட்டுள் ள வி ஜய் ஆ ண் டனி த ற் போது சி கி ச் சை க்கு பின் நன் க உள்ளதா க தக வல் வெ ளி யாகியு ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *