மேடையில் விஜய் செய்த செயல் !! அதி ர்ந் து போன அரங்கம் .. இதோ இணையத்தில் வை ரலா கும் வீடீயோவை பாருங்க ..!!

வா ரிசு பட த்தின் இசை வெ ளியீட் டு வி ழா இ ன்று நே ரு உள் விளை யாட்டு அர ங்க
த்தில் நட ந்தது. வி ஜய் யை நேரில் பா ர்க் க வே ண் டும் என் ப தற் காக வே வி ஜய் ர சிக ர்கள் எல் லோ ரும் ஆயிர க்கண க்கில் வி ழா வில் கல ந்துகொ ண்ட னர்.

வா ரிசு ப டத்தில் ந டித்த ம ற்றும் பணி யாற் றிய பி ரபல ங்க ள் எல் லோ ரும் வி ழாவில் கல ந்துகொ ண்டிருக்கின்றனர்.த ற் போது விஜய் மேடை யில் ரசிக ர்கள் உட ன் செ ல்ஃபி வீடி யோ எடு த்து வெ ளி யிட்டு இ ருக் கிறார்.

அதை அ வரது அ திகார பூர்வ த்வி ட்டேர் கண க்கில் வெ ளி யிட்டு இ ருக்கிறார்,அ து இ ணைய த்தில் தற் போது ப டு வை ரல் ஆகி வரு கிறது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.