ம றை ந்த குமரி முத் துவை படி க் க வை த்து ஆ ளா க் கிய அ வ ரது அண் ண னுக்கு இப்படி யொ ரு சோ க மா ..? இ தோ வெ ளி யான தக வலை கே ட்டு அ தி ர் ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

நடிகர் குமரிமு த்து வை கஷ் டப் பட்டு படி க்க வைத்து, ஆளா க் கிய அ வரது அண் ணன் நீல கண் டன் மிக வும் க ஷ்ட ஜீவ னத் தில் வா ழ்ந் து வருகி றா ர். அவ ரு க்கு ஆர்.எஸ்.எஸ் அமை ப்பி னர் தான் சி ன்னதா க ஒரு வீடு கட்டி க் கொ டுத் திரு க்கும் விசயம் இப் போது இ ணை யத்தில் வை ரல் ஆ கிவரு கிறது.கன் னியா குமரி மா வட்ட த்தைச் சே ர்ந்த கும ரிமு த்து தன் நகை ச்சு வை நடிப் பால் புகழி ன் உச் சி க்கே போ னவர்.

க ண் ஒரு சை சாக இ ருந் தாலும், அதை யே தன் பா ஸிட் டிவாக மா ற்றிய வர். அ திலும் குமரி முத் துவை சின் னவய தில் ப டிக்க வை த்து, சென் னைக்கு வந் த அவ ரை அரவ ணை த்து சினிமா சா ன்ஸ் வாங் கிக் கொடு த்தது அவரது அண் ணன் நீல கண்டன் தா ன். லக ண்டன் சென்னை யில் மர அ றுவை வே லை செய் து வந்தி ருக் கிறார்.அ வரது அட் ரஸை எடுத் துக் கொ ண்டு தான் சென் னைக்கு ப் போயி ருக்கிறார் குமரி முத்து.

அவ ர்தா ன் த ன க்குத் தெரி ந்த நண் பர்களி டமெல் லாம் சொல்லி சினிமாவில் சான்ஸ் வாங்கிக் கொடு த்து ள்ளார். ஆனா ல் கும ரிமு த்து சி னிமா வில் ஓ கோ வென வ ந்த பின்பு தன்னை வளர் த்து ஆளா க்கிய அண் ணன் நீலக ண்ட னைக் கை விட்டு விட்டாராம். அவ ருக்கு வந் தால், போ னால் செல வுக்கு மட் டும் கைக் கா சைக் கொடுப்பாராம்.பைங் குளம் எ ன்னும் கிரா மத் தில் ஒரு சி ன்னஞ் சி றிய குடி சை வீ ட்டில் தான் நீலக ண்டன்,

தன் ம னைவி சுசீ லா வோடு வசித் தார். அந்த வீ ட் டிற்கு கத வுகூட இ ல் லை. அவ ரது கஷ் டமா ன வாழ் க்கை யைப் பா ர்த்த அ ந்தப் பகுதி வா சிகள் தா ன் அவ ரது நி லை யை ஆர்.எஸ்.எஸ் இ யக் கத்தி னரிடம் சொ ன்னா ர்கள்.அவ ர்க ள் குமரி மு த்துவின் அண் ணன் நீலக ண் டனுக் கு சின் னதா ய் ஒரு வீ டுக ட்டிக் கொடு த்து ள்ளனர். நீல க ண்ட னுக் கு கு மரி மு த்து அவ ருக்கு எ துவு ம் செய்ய வில் லை என் னும் வரு த்த மும்,

ஏக்க மும் இரு க்கி றது. கடைசி யாக குமரி மா வட்டத் திற்கு திமு கவிற் காக தே ர்தல் பிரசா ரத்திற்கு வ ந்த குமரி முத் து, அண் ணன் நீலக ண்ட னிடம் உன க்கு ஏ தாவ து அடு த்த வா ரம் வந் து செய் வேன் எ ச் சொல் லியி ருகிறார். ஆனா ல் அத ற்குள் குமரி முத் து உ டல் நல மில் லாம ல் இற ந்துவி ட்டா ராம். இன் று ம் கும ரிமு த்து அ ண்ண ன் நீலக ண்டனு க்கு ரே சன் கார்டு கூட இ ல் லையா ம். இவ் வள வு பெ ரிய ந டிக ரின் அண் ண னுக் கு இ ப் படி யொரு நி லமை யா? என நெட்டி சன்கள் இதை பற் றியே பேசிவ ருகின்ற னர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *