ம றை ந்த நம்பியார் மகள் இந்த பிரபலம் தானா ?? அட இத்தனை நாளா நமக்கு இது தெரியாம போச்சே ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

ம றை ந் த பழ ம்பெ ரு ம் நடி கர் எம். என். ந ம் பி யா ர் தமி ழ்த் திரை யு ல கில் ஒ ரு பழ ம்பெ ரும் நடி கர் ஆ வா ர். ஏற க் குறை ய 60 ஆண் டுக ளுக் கும் மே ல் தமி ழ்த் திரை யுல கின் தலை சி றந் த ந டிக ர்க ளுள் ஒரு வ ராக இரு ந் தா ர். குண ச் சி த் தி ரம் மற் றும் எதிர் நாய கனா க எண் ண ற்ற தி ரை ப் பட ங்க ளில் நடி த் தா ர்.

ஏற க்கு றை ய 60 ஆ ண் டுக ளு க் கும் மே ல் தமி ழ்த் தி ரை யு ல கி ன் தலை சி றந் த நடி கர் களு ள் ஒ ருவ ராக இரு ந் தார். குண ச் சித் தி ரம் மற் றும் எதி ர் நா யக னா க (வில்லன்) எண் ண ற்ற தி ரைப்ப டங் க ளில் நடி த் தார்.வேல ன் போ ன்ற சி ல தொ லை க்கா ட் சித் தொ டர் க ளி லும் நடி த் துள் ளா ர்.

உற வி ன ரான ருக் மணி என் பவ ரை த் திரு மண ம் புரி ந் தார். பா. ஜ. கவி ன் மு க் கிய த லை வரா க இரு க் கும் சுகு மா ரன் நம் பி யார் இ வர து மக ன். மோ கன், சினே கா என் போ ர் இவ ரின் ம ற்ற கு ழந் தை கள் ஆ வ ர்.உ ட ல் ந ல க் கு றை வா ல் செ ன் னை த னி யா ர் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ னும திக் க ப்ப ட் டிரு ந் த இ வ ர் 2008, நவ ம்ப ர் 19 பிற் பக ல் 12:30 ம ணிய ள வில் கா ல மா னா ர் .

இதோ வீடியோ சம்பந்தமான குறைகள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *