ம றை ந்த பழம்பெரும் நடிகர் மேஜர் சுந்தரராஜனின் மகன் இந்த பிரபல முன்னணி நடிகரா ?? அட இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சே !! புஇதோ ..!!

பின் னர் அதே பெ யரால் திரை ப்பட ங்களிலும் இவர் அவ ருடைய சி றப் பான மு ன்னணி வே டத்தி ல் நடி த்து வ ந்தார். அதன் பிறகு இவர் மேஜர் சுந்த ர ராஜன் என்று அழை க்க ப்பட்டார். இவர் நடித்த எல்லா திரைப் பட ங்களிலும் அ வரு டைய கு ரல் வள மும் மற்றும் அவர் உ ச்சரி க்கும் வா ர்த்தைகள் எல் லாம்

சி றப் பாக இ ருக் கும் என்று மக் களால் க ருத ப்பட் டார். இந்த நி லையில் இவர் சி னிமா வில் பே சும் ஒரே வ சனத் தையும் த மிழ் மற்றும் ஆ ங்கி லம் என இரு மொ ழிகளிலும் மாறி மாறி பேசி பு கழ் பெ ற்ற வர் நடிகர் மேஜர் சு ந்தர ரா ஜன் அவ ர்கள். இவர் கு றிப்பாக எம்.ஜி.ஆர் கால த்தில் இ ருந்து நடித்து வரு கிறார் என்பது

முற் றிலும் குறி ப்பிட த்த க்கது. இவருடை ய மக ன் கௌதம் சுந்தர ராஜ ன் இ தற்கு முன் சி னிமா வில் பார் த்த ப லரு க்கும் தெ ரிந்திரு க்க வாய் ப்புகள் உண்டு. ஆனால், த ற்போது இ ணை யதள த்தில் இளைஞ ர்களுக்கு பெ ரிய வாய் ப்புக ள் இல் லை. ஆனால், இவரைப் ப ற்றி சொ ன்னால் க ண்டிப் பாக பல ருக்கும் தெரி ந்திரு க்க வாய் ப்பு உண் டு.

இவர் நடி த்த திரை ப்படம் நா ளைய தீர்ப்பு, இ ருவர், ஆம் பள போன்ற திரை ப்பட த்தில் ந டித்துயு ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அதனைத் தொட ர்ந்து தற்போது செக் கச் சி வந்த வா னம் ஆ கிய திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. நடிகர் கௌதம் சௌந் தர ராஜன்

அவர்கள் நடிகர் மட் டுமல்ல இய க்குன ரும் ஆ வார். இவர் இ யக்கிய திரை ப்படம் கண் ணுல காச காட்டு ப்பா என்ற திரை ப்பட த்தை இய க்கியு ள்ளார். அதனை தொ டர்ந்து இவர் ஒ ரு ந டன இய க்கு னரும் ஆ வார் எ ன்பது கு றிப்பி டத்த க்கது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed