யூத் பட நடிகையா இது ?? ஆள் அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு இப்படி மாறிட்டாரே ?? தற்போது எப்படி உள்ளார் தெரியுமா ?? இதோ வை ர லா கும் புகைப்படம் ..!!

தளபதி விஜ ய்யின் நடி ப்பில் க டந்த 2002 ஆ ம் ஆண் டு வெ ளி யாகி மா பெ ரும் வெ ற்றி பெ ற்ற திரைப்பட ம் யூத். இ ந்த ப டத்தி ல் விஜ ய் க்கு ஜோ டி யாக சந் தி யா எ ன்ற க தா பாத் திர த்தில் நடி த்த வர் நடி கை சாஹீன் கான். யூத் பட ம் இவ ருக் கு நல்ல வர வேற் பை தந் திரு ந்தா லும் அந் த படத் தி ற்கு பி றகு இவ ரை எ ந்த த மிழ் பட ங்க ளிலும் கா ண மு டியவி ல்லை.

தமி ழை பூர் வி கமாக கொ ண்ட இ வர் பி றந்து வளர் ந்த து எ ல்லா மே மு ம்பை யி ல்தான். பள் ளி யில் ப டித்து க்கொ ண்டி ருக்கு ம் போதே இவ ருக்கு மாட லிங் துறை யில் பல்வே று வா ய் ப்புகள் கி டைத்தது.இவர் சி னிமா வில் பி ரப லமா க இ ருந்த இ வ ர் மு ம்பை யை சே ர் ந்த பி ர ப ல தொ ழில திப ர் த க் வீம் ஹா சன் கான் எ ன்ப வரை கா த லி த் து தி ரு மண ம் செ ய் து கொ ண் டா ர்.

இ வர் தி ரு மண த்தி ற்கு பி றகு மு ம் பை யிலே யே செ ட்டி லா கி வி ட்டா ர். இவர் அ டு த்த து எ ந்த பட ங் க ளிலு ம் நடி க் கவி ல்லை.தற் போது த ன து க ண வர் கு ழந் தைக ளு டன் வ சி த் து வ ரு கிறார். அ ந்த பட த் திற் கு பி ற கு வே று எ ந்த ப டத் திலு ம் ந டிக் கவி ல்லை. இ வரி ன் தற் போ தை ய பு கை ப்ப டங்க ள் சில இ ணை யத் தில் வெ ளி யாகி மி க வை ர லா கி வ ருகி றது.

இதோ சமூக இணையத்தில் வெளியான அந்த புகைப்படம் நீங்களே பாருங்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed