வாரிசு பட நடிகர் ஷாம் உடைய அழகிய மனைவியை யாரும் பார்த்துளீர்களா ?? இதோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியான புகைப்படம் ..!! பிர பல நடி கர் ஷ ம்சுத் தீன் இப் ராகி ம் எ ற இயற்பெ யரைக் கொ ண்ட ஷாம் தமிழ்த் திரைப் பட நடிகரா ர்.ஷம்சு த்தீன் இப்ரா கிம் என் ற இ யற்பெ யரைக் கொ ண் ட ஷாம் தமி ழ்த் தி ரைப்பட நடிக ராவார்.ஷாம் த மிழ்த் தி ரை ப்பட ந டி கர் ஆ வார்.

இவர் த மிழ் திரை ப்பட ங்கள் மட் டுமின் றி கன் னடம், தெ லு ங்கு, ம லை யாளம் தி ரைப் ப டங்களி லும் ந டித்து ள் ளார். இவர் 2000-ம் ஆண் டில் ” குஷி” தி ரைப் பட த்தில் விஜ யின் ந ண்ப ராக கௌ ரவ தோற்ற த்தில் நடி த்து திரை யுலகி ற்குள் அ றிமு கமா கியுள் ளார்.

பின் னர் “12-பி” திரைப் ப டத்தில் கதா நா யகனா க நடி த்து த மிழ் தி ரை யில் அ றிமு கமா னவர். பின் னர் பல தமிழ் திரைப் படங் களில் நடித் த .இ வர் தமிழ் திரை ப்படங் கள் ம ட்டுமி ன்றி கன்ன டம், தெ லுங்கு, மலை யாளம் திரை ப்ப டங்களி லும் நடித்து ள்ளார்.இவர் இவரது கல் லூரி தோழி யான காஷி ஷ் என்னும் பஞ் சாபி பெண் ணினை காத லித்து திரும ணம் செய்து ள்ளார். இவ ர்களுக்கு சமை ரா, கிய ரை என் று இ ரு புதல் விகள் உள் ளனர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *