விஜயகாந்தின் வெளிநாட்டு மருமகளா இது ?? அடேங்கப்பா என்னம்மா அழகா இருக்காங்களே .. இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பி ளந்த ரசிகர்கள் ..!!

தமிழ் சினி மாவி ல் பல நடி கர் க ளை அறி முக ப் படுத் திய நடி கர் என் றால் அ து அம து நடி கர் விஜ ய்கா ந்த் தா ன், இது நா ள் வரை க்கும் அ னை து மக் கள் மத் தியி லும் தனக் கெ ன ஒரு னி ஆ தர வை பெற் றார்.தமிழ் தி ரைப் பட த்தில் சமீ பத் தில் நம து வி ஜய் டிவி யில் ரா ஜு ஊ ட்ல பார் ட்டி என் ற நிகழ்ச் சியில் ந மது முன்ன ணி நடி கர் ம ன்சூர் அலி கான் கல ந்து கொ ண்டு இரு ந்தா ர், அப் போது நடி கர் வி ஜய் கா ந்த் பற் றிய சி ல வார்த் தை கள் கூ றியு ள் ளார்.

அ ந்த வகை யில் தமி ழ் தி ரைப்ப டத் தில் பல முன் ன ணி நடி கர் கள் உ ள்ளா ர் கள், அ ந்த வ கை யில் தற் போ து நமது தமி ழ் தி ரை ப்ப டத்தில் எ ந்த ஒ ரு நடி கரா லும் ஆய க்க மு டி யாமல் இரு க் கும் நடி கர் விஜ யை கூட நமது நடி கர்வி ஜயகா ந்த் தான் தமிழ் திரைப் படத் தில் அறி மு கப்ப டுத்தி னால். வி ஜய காந்த் 14 ஏப்ரல் 2010 அன் று கேப் டன் டிவி என் ற 24 மணி நேர தொ லை க்கா ட்சி சேன லை தொ டங் கினார். பின் னர் அவர் 29 ஆகஸ்ட் 2012 அன்று கேப் டன் நியூஸ் என்ற 24 மணி நேர செய்தி சேன லை தொடங்கினார்,

நடிகர் வி ஜய கந்த, த மிழ் தி ரைப்ப டத்தில் த விர் க்க முடி யாத நடி கராக பிரப லமா னா ர். ஆனா ல் தற் போது அதற் க்கு மே லான ரசி கர்க ளை வை த்து ள்ளா ர்.ஆனா ல் தற் போ து விஜ காந்த் ம கன் சண் முக பாண் டிய னும் நடிக ராக வ ளம் வர லாம் என் று சி ல ப டங்க ளில் நடி த்து இருந் தார். இந்த படத் தினை இயக்குநர் சுரே ந்திரன் இயக் கி யிருந் தார். இதில் ஹீ ரோவாக ச ண் முக பா ண் டியன் நடித் திரு ந்தார். இ து தான் சண்முக பாண்டி யான் ஹீ ரோவாக அறி முகமான முத ல் தமிழ் திரை ப்பட மாம்.

இப் போது இரு க்கும் நடி கைகள் மற் றும் நடி கர்கள் என் று பார்த் தால் பல ருமே தன் னு டைய மக ள் மற் றும் மக ன் எ ன்று வாரி சு களை அ றிமு கப் படுத்தி வரு கிறா ர்கள். அ ந்த வகை யில் ந கர் விஜ யகாந்த் மக ன் ஒரே படத் தில் மட் டும் நடித் துள் ளார்.ஒ ரே ஒரு டூ யட் பாட லுக்கு தான் அவர் வந்து இருந் தார். விஜய கா ந்தின் மற் றொரு மக னான வி ஜய பிர பாக ரன் த ற் போது த ந்தை வழி யில் அர சி யலில் ஈ டுபட்டு வருகிறார்.

நடி கர் விஜ யகா ந்தின் மக ன் ஷ ண்மு க பா ண்டி யன் என் பவர் தற் போது காத லி த்து தா ன் திரு ம ணம் செய் துள்ளார். அந்த காத லி நம்ம இந் திய நா ட்டை சேர்ந் தவரே இ ல்லை யாம், நெ தர்லே ந்தை சேர் ந்த ஒரு பெ ண் என் பது தற் போது குறி ப்பி டத்த கது.அ தே போ ல கேப் டனின் அரசி யல் வாரி சான விஜய பிரபாக ர னுக்கு கீர்த்த னா எ ன்ற பெண் ணோ ட கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இ வருக்கு திரும ண நிச்ச யதா ர்த்தம் ந்டை பெற் றது என் பது கு றிப்பி டத் தக்கது.

இப் போது இவர் களின் குடு ம்பத் துடன் எடு த்த ஒ ரு போ ட்டோ இ தோ.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *