வி வாக ரத் தா ன நடிகை பானுப்பிரியாவின் முன்னாள் கணவர் யாரென்று தெரியுமா ?? இதோ யாரென்று பார்த்தால் அதி ர் ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!

80க ளில் வல ம் வந் த ஹீரோ யின் கள் அனை வரு மே தனக் கென ஒ ரு த னி இட த்தை க் கொ ண் டவர் கள். அ ழ லு ம் நடிப் பி லும் ஒரு வ ருக் கொருவர் சளை தவ ர்கள் அ ல்ல. அப் படி 80க ளில் இளை ஞர் கள் இத யத் தை சுண் டி இழு த்த இடு ப்ப பழகி தான் பானுப்பிரியா. இவ ரு டைய கவர் ச்சியா ன கண் களை யு ம், இடு ப்பை யும் பார் த்து மய ங்காத வா லிபர் களே அப் போது இல் லை என லாம்.

பா னுப் பிரி யா கு ச்சிப் புடி, பர தம் போ ன்ற க லை களை க ற்ற வர். தமி ழில் ந டிகை பா னுப் ரியா ‘மெ ல்ல பேசு ங்கள்’ எ னும் படத் தின் மூல ம் அறி மு கமானா ர். ஆனா ல் இவ ர் நடி கர் பா க் கிய ராஜ் உ டன் இ ந்து நடி த்த ‘ஆ ரா ரோ ஆரி ரா ரோ’ ப டம் தா ன் இவ ரு க்கு மு தல் வெ ற்றி பட மாக அமைந் தது. இ வர் சுமா ர் 80 தெலு ங்கு படங் களி லும், 35 த மிழ் ப டங் க ளிலும் மே ல் ந டித்து அ சத் தியுள் ளார்.

பா னுப்பி ரியா 1998ல் ஆத ர்ஷ் என் னும் அமெ ரிக் க மாப் பிள் ளை யை காத லி த்து திரும ண ம் செய் து கொ ண் டார். பிறகு 2005 இல் இரு வ ரும் கரு த்து வே று பாடு கா ரண மாக வி வா கர த்து பெ ற்ற னர். வி வா க ர த்து பெ ற்ற இவ ர் தன து 14 வய து மக ளு ட ன் த னியா க வே வா ழ் ந்து வரு கி றார்.

தற் பொ ழு தும் கிடை த்த வா ய்ப்பு க ளை பய ன் படு த்திக் கொ ண்டு நடி த்துக் கொ ண்டு வ ரு ம் இவ ர் தமி ழ் ம ற் றும் தெலு ங்கு பட ங்களி ல் அம் மா கதா பா த்தி ரத் தில் பெ ரு ம்பா லும் ந டித் துக் கொ ண்டு வரு கிறார் . நீ ண்ட இடை வெளி க்கு பி றகு த மி ழில் ‘ம களி ர் ம ட்டு ம்’ ப ட த்தில் ஜோ தி காவுடன் முக் கி ய மான க தா பா த்தி த்தில் ந டித் திரு ந்தா ர் என் ப தும் குறி ப்பிட த்தக் கது.

இந் நி லையி ல் நடிகை பா னுப் பிரி யா த னது முன் னா ள் க ண வர் மற் றும் குழ ந்தை யுடன் இரு க்கு ம் அ ழ கான கு டு ம்ப பு கை ப்ப டம் இ ணை யத்தில் வெ ளி யா கியுள் ள து.

இ தோ சமூ க இ ணைய தள த்தி ல் வெளி யா ன அ ழகி ய புகை ப்ப டம்..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *