வீட்டில் வி வாக ரத் து முடிவால் பேர திர் ச்சி யில் ஹன்சிகாவின் குடும்பத்தினர் .. வெளியான தகவலை கேட்டு சோ க த் தில் வா டும் ரசிகர்கள் ..!!!

ந டி கை ஹ ன் சி கா மோ ட் வா னி ஒ ரு இ ந் திய ந டி கை யும் மு ன் னா ள் கு ழ ந் தை ந டி கை யும் ஆ வார். மு தன் மை யா க த மிழ் , தெ லு ங் கு தி ரை ப் ப டங் க ளி ல் தோ ன் று ம் இ வ ர் சி ல இ ந்தி, கன் ன டத் தி ரைப் பட ங் களி லும் தோ ன் றுகி றார்.ந டி கை ஹ ன் சி காவி ன் ச கோ தரர் த ன து ம னை வி யை வி வா கர த் து செ ய்ய வுள் ள தாக த க வ ல் வெ ளி யா கியு ள்ள து.

க ட ந் த சி ல நாட் களு க் கு மு ன்பு ஜெ ய்பூ ரி ல் ந டி கை ஹ ன்சி கா வு க்கு மி கப் பிரம் மா ண் ட மாக திரு மண ம் ந டைபெ ற் றது.இ ந் நி லை யி ல், அவ ர்க ள து கு டு ம்ப த் தில் திரு ம ண ம் மு டி ந்த ப த் தே நா ட் க ளி ல் வி வா க ர த் து வி வ கா ர ம் ஒ ன் று பூ தா க ர மா கி யு ள் ள து . ஹ ன்சி கா வி ன் ச கோ த ர ரான பி ர சா ந் த் மோ த் வா னி, த ன து ம னை வி யு ட ன்

ஏ ற்ப ட் ட கரு த் து வே று பா ட் டா ல் வி வ கா ர த் து மு டி வு க் கு செ ன் று ள் ளா ர்.பி ர சா ந் த் மோ த் வா னி க் கு ம், அ வ ர து ம னை வி மு ஸ் கா ன் நா ன் சி க் கு ம் இ டை யே அ ண் மை க் கா ல மா க சு மூ க மா ன உ ற வு இ ல் லை எ ன கூ ற ப் ப டு கி ற து.இ ந் த நி லை யி ல், தி ரு ம ண மா ன ஓ ரா ண் டு க் கு ள் த ற் போ து வி வா க ர த் து மு டி வை எ ட் டி யு ள் ள தா க தெ ரி கி ற து …

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.