வெளிநாட்டில் மாடல் நடிகையாக இருக்கும் நம்பியாரின் மகள் !! நம்பியார் மகள் இவ்ளோ பெரிய நடிகையா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!! மாஞ் சேரி நாரா யண ன் ந ம்பி யார் அல் ல து சுரு க்க மாக எம். என். நம்பி யா ர் தமி ழ் த் தி ரை யுல கில் ஒரு பழ ம்பெ ரும் நடி கர் ஆவா ர். ஏறக் குறை ய 60 ஆண் டுகளு க்கும் மே ல் தமி ழ்த் திரை யுல கின் த லைசி றந்த நடி கர்க ளுள் ஒ ருவ ராக இருந் தார். குண ச்சித் திரம் மற் றும் எதி ர் நா யக னாக எண் ணற்ற திரை ப்பட ங்க ளில் நடி த் தார்.

ஏறக் கு றைய 60 ஆண் டு களு க் கும் மே ல் தமி ழ்த் தி ரை யுல கின் தலை சிற ந்த நடி கர் களுள் ஒரு வரா க இரு ந்தார். குணச்சி த்தி ரம் ம ற்று ம் எ திர் நாய கனாக (வில்லன்) எண் ணற்ற தி ரைப் பட ங்களில் நடி த்தா ர்.வேல ன் போ ன்ற சி ல தொ லைக் காட் சித் தொ ட ர்க ளி லும் நடி த்து ள் ளார்.

1946 ஆம் ஆண் டில் த னது உற வின ரான ருக் மணி என் பவ ரைத் திரு மணம் புரி ந் தார். பா. ஜ. கவின் முக் கிய தலை வ ராக இரு க்கும் சு கு மார ன் நம் பி யார் இவர து ம கன். மோக ன், சி னேகா என் போர் இவ ரின் மற் ற குழந் தை கள் ஆ வர்.

திக ம்ப ரசாமி யார் எ னும் பெ ரு வெற் றிப் பட த் தில் 11 வேட ங்க ளில் நடி த்து சாத னை செய் தவர் நம்பி யார்.உ டல் நலக் கு றை வால் சென் னை தனி யார் மருத் துவம னையில் அனு மதி க்கப் பட்டிருந்த இ வர் 2008, நவம்பர் 19 பிற்பகல் 12:30 மணி யள வில் கால மா னார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.