இதற்க்காக தான் நான் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆனேன் !! உண்மையை போட்டு உ டை த்த நெப்போலியன் !! க டும் அ திர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!!

நெப்போ லிய ன் ஒரு த மிழ் சி னிமாவில் மிகவும் பிரப லாமான நடிகர் ஆவார். இவர் ஒரு கால த்தில் வி ல்ல னாக நடித்து அதன் பிறகு ஹீரோ வாக நடித்தார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த அளவி ற்கு அவரது நடி ப்பும், உட ல் தோ ற்றமே கார ணம். அதன்பிறகு திரை ப்பட ங்களில் ஹீரோ ம ற் றும் குண ச்சி த்திர வேட ங்களில் நடி த்து த ன க்கான ரசி கர் ப ட்டாள த்தை

உருவா க்கினார் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது. அ திலும் த சாவதார ம் பட த் தில் இவர் வாய் ப் பேச் சில் வைன வர் தான் எனக் கூ றும் வ சனம் எல்லா ம் அ வ்வ ளவு எ ளி தில் ம ற ந்து விட முடி யாது. நடிகர் நெப்போ லியனி ன் இயற் பெ யர் கு மரே ச ன். இவர் தெலு ங்கு ரெ ட்டியார் என் ற ச மூக த்தை ச் சே ர்ந்தவர்.

ஆனால், பா ரதிரா ஜா நெ ப்போலி யனை சி னி மாவி ற்கு அ ழைத்து வரு ம்போது கு மரேச ன் என்ற பெ யரை மா ற்றி நெ ப் போலிய ன் என்ற பெயர் வைத்து ள்ளார். அப்போது நெப்போ லிய னுக் கு இந் த பெ ய ர் பிடி க்கவி ல்லையா என க்கு ஸ் டை லாக பெ யர் வையு ங்கள் என பா ரதிராஜாவி டம் கேட்டு ள்ளார்.ஆனால், பா ரதிராஜா இந்த பெயர் உ னக் கு சரி யாக இரு க்கும் என கூ றி ச மா தா னப் படு த்தியு ள்ளார். நடிகர் நெப் போலி ய னின்

பெரி ய பை யன் த னுஷ் சி று வய தில் ம ஸ்கு லர் டிராபி என் ற நோ யா ல் பாதி க்க ப்ப ட்டுள்ளார். அதாவது உ டம் பி லுள் ள த சை கள் ஆ ங்கா ங்கு செ யல் படா த ம் அவரு க்காக அ மெ ரிக்காவில் ட் ரீ ட்மெ ண்ட் எடு க்க செ ன்று ள்ளார். பின்பு அப் ப டியே அ மெரி க்காவில் வீடுவா ங்கி செ ட்டிலா கி வி ட்டார். ஜீவன் டெ க்னா லஜி எ ன்ற ஐடி க ம்பெ னி ஒ ன்றை வை த்திரு க்கிறா ர். அதில் 800க்கும் மேற் ப ட் டோர் ப ணியா ற்றி வரு கி ன்றன ர்.

இதைத் தொடர்ந்து நான் ஏன் அமெரி க்காவுக்கு சென்று என்று இதுவரை தெ ரிவித் தது கிடை யாது. அந்த வகையில் தற்போது இந்த வீடியோ மூ லம் நடிகர் நெப்போலியன் கூறியு ள்ளார். நான் மட்டும் அல்ல எல்லோ ரும் பெ ற்றோ ர்களும் தங்க ளுடை ய கு ழந்தை க்கு கூட இருந்து கவ னித் துக் கொ ள்வது என்று ஒரு மு க்கிய மான நிக ழ்வு. மேலும், தா யின் அ ரவணை ப்பும் த ந்தையி ன் வழிகா ட்டுத லும் இரு ந்தா ல் மட் டுமே ஒரு குழ ந்தை யை நல்ல குழ ந்தையா க

நே ர்வழி யில் செல் லும். அந்த கார ணத்தி னால் இரண்டு குழ ந்தைக ளுக் காக நான் ஓ டி ஓ டி உழை த்தேன். ஆனால், அவர் டீன்-ஏஜ் வ யது வந்த வுடன் அவர்க ளுடன் அவளை கவ னித் துக் கொ ள்ளு ம் பொறு ப்பு அ திகமா கிவி ட்டது. அதன் கார ணமா கவே நான் அமெரி க்காவி ல் வந்து செ ட்டில் ஆகிவி ட்டேன் என்று நடிகர் நெப்போலியன் அந்த பேட் டியி ல் கூறியு ள்ளார். இதோ அந்த வீடியோ பதிவு உள்ளே…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed