அட இந்த குட்டி குழந்தை யாரென்று தெரியுமா ..? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அட இந்த பிரபல முன்னணி நடிகையா என்று அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

அட இந்த குட்டி குழந்தை யாரென்று தெரியுமா ..? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அட இந்த பிரபல முன்னணி நடிகையா என்று அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

தற்பொழுது இருக்கும் திரை ப்பிரப லங்கள் த ங்களு டைய குடு ம்ப புகை ப்படமோ அல்லது சி றுவ யது புகை ப்ப டம் ரசிக ர்களு க்கு கா ண்பி க்கும் வகையில் இணைய த்தில் வெ ளியிட் டு வருகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி தன்னுடைய சி றுவய தில் புகை ப்பட த்தை இணை யத்தி ல் வெ ளியிட் டு இரு ந்தார். நடிகை கிருத்தி ஷெட்டி ஒரு இ ந்தி ய திரைப்பட நடிகை ஆவார்.

அவர் மு க்கிய மாக தெலு ங்கு திரை ப்பட ங்களில் தோன் றுகிறார். மேலும், வணிக ரீ தியாக வெ ற்றி பெ ற்ற உ ப்பென என்ற திரை ப்பட த்தின் மூ லம் அவர் அ றிமுக மானா ர் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. நடிகை கிருத்தி ஷெட்டி மங்களூரை சேர்ந்த துளு குடு ம்ப த்தில் பிற ந்தார்.அவரது தந்தை ஒரு தொழிலதிபர் மற்றும் அவரது தா யார் ஒரு ஆ டை வ டிவமை ப்பாளர். அவருக்கு இரண்டு உட ன்பிற ப்புகள்,

ஒரு சகோதரர் மற்றும் ஒரு சகோதரி உ ள்ளனர். அவர் தனது தா ய்மொ ழியான துளு, தெ லுங்கு, ஹி ந்தி, ஆ ங்கில ம், க ன்னடம் ஆகியவ ற்றைப் பு ரிந்து கொ ள்ள மு டியும்.மேலும், த மிழ் கற் றுக்கொ ள்கிறார். அவர் மு ம்பையி ல் வள ர்ந்தா ர். அவரது க ல்விக் கால த்தில், அவர் வ ணிக விள ம்பரங்க ளில் பணி யாற்றி னார். மேலும், ஹி ந்தி திரை ப்படமா ன சூப்பர் 30 இல் ஒரு சுரு க்கமா ன தோற் றத் தைத் தொடர் ந்து, நடிகை ஷெட்டி தனது 17 வ யதி ல்

ஒரு மு க்கி ய கதாபா த்திரத்தி ல் அ றிமுகமா னார். இதனை தொடர்ந்து 2021 ஆம் ஆண்டில், அவர் நடிகர் நா னிக்கு ஜோடியாக ஷி யாம் சி ங்க ரா ய் என்ற தெ லுங்கு திரை ப்பட த்தில் தோன் றினார். இதோ அவரின் சிறு வயது புகை ப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.