3 முறை காதல் தோ ல் வி யால் த ற் கொ லை முயற்சி .. 14 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்க வரும் பாக்கியராஜின் மகள் யாரென்று தெரியுமா ??

நடிக ராக மட் டுமி ன்றி இயக் குன ராகவும் பு கழின் உச் சத்தில் இரு க்கும் ந டிகர் பாக்கி யராஜ், தன் னைப் போ ன்று த னது பிள் ளை களும் சினி மாவி ல் வல ம்வர வே ண்டும் என்று அறி முகம் செ ய்து வை த்தா ர்.இவ ருக்கு சா ந்த னு மற் றும் சர ண்யா என் று இ ரண்டு பிள்ளை கள் உ ள்ள னர். இ தில் ந டிகர் சாந் தனு தற் போது வ ரை பட ங்க ளில்

நடி த்து வரு ம் நிலை யில் அவ ரது த ங் கை ச ரண்யா 20 06ம் ஆண் டில் பிரு த்வியா ராஜ் உடன் பாரி ஜாம் பட த்தில் நடித் து பின் பு ஏற் பட்ட சர்ச் சையி னார் பட வாய்ப் பினை உ தறி விட்டு அ மெரி க்கா செ ன்றார்.பி ன்பு சர ண்யா அவு ஸ்தி ரேலியா வைச் சே ர்ந்த இந்தி யரை கா தலி த்து வந்த நி லை யில், பல முறை இவ ர் அ ங்கு சென் று வ ந்தா ர்.

ஆ னால் இவ ரது கா தல் தி டீ ரெ ன தோ ல் வி யை ச ந்தி த்த து. இ தனா ல் வீட் டி லேயே முட ங்கி ய இ வர் பல மு றை த .ற் .கொ . லை. க்கு மு ய ன்றா லு ம் காப் பாற்ற ப்பட்டார் கா த ல் தோ ல் வி யே த ற் கொ லை செ ய்ய துணி ந்தத ற்கு கார ணம் என் று வீட் டில் தெ ரிந் ததால், சரண் யா விற்கு திரும ணம் செ ய்து வை க் க கே ட்டுள் ள னர். ஆனா ல் தன க்கு திரு மண ம் வேண் டாம் எ ன்று பிடி வா தமா க இ ருந்து வ ருகி ன்றார்.

தற் போ து 14 ஆ ண் டுகள் கழி த் து மீண் டும் சினி மா வில் க ள மிறங் கவு ள்ளதா க தக வல் வெளி யா கி யு ள்ள து. கொ மடி கல ந்த அர சி யல் ப டத் தின் மூ லம் ரீ எ ண் டரி கொ டுத் துள் ளார்.பா ரி ஜாத ம் பட த் தில் இ வரு டை ய து று து றுப்பா ன நடி ப்பு அதி க மாக பேசப்ப ட்டா லும், ஆ னால் த னக்கு வ ந்த சி மா வாய் ப்பி னை வி ட்டு தா னாகவே ஒ து ங்கி னார் என் பது கு றிப்பி டத்த க்கது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *