40 ஆண்டு காலம் கழித்து தன் காதலியை கோவிலில் எதேச்சையாக சந்தித்த 70 வயது முதியவர் !! இதோ நெகிழ்ச்சியான ச ம்ப வத்தை பார்த்தால் ஷா க் ஆகிடுவீங்க ..!! அன்பு, பாசம் போன் றவை களுடன் அந் நியப் பட்டு நிற்ப துதான் காதல்.காதல் (Love) என்பது உயி ரின ங்க ளுக்கி டையே ஏற்படும் பாலியல் ஈர்ப்பு, அன்பு, அக்கறை உ ணர்வு, சேர்ந்து வா ழவே ண்டும் என்ப வன வற்றை உ டைய ஓர் ஆ சை ஆகும்.

பொரு ட்கள், இய ற்கை, தொ ழில், கலை, கரு த்திய ல்க ள் என பலவ ற் றை நோ க்கியு ம் கா தல் ஏற் படும் என்று கூற ப்பட்டா லும், அவற் றின் பொரு ள் வேறு பட்டது.தமிழ் இலக் கிய ங்களான நற் றி ணை, குறு ந்தொ கை, ஐங்கு றுநூறு, கலித் தொகை, குறி ஞ்சிப்பா ட்டு, முல் லைப்பா ட்டு, பட்டி னப்பா லை, திரு க்குறள், அகநா னூறு, குறுந்தொ கை போன்ற நூல் களிலும், காத லைப் பற்றி விரிவாக கூற பட்டு ள்ளது.

இவை களில் கா தல் என்ற சொ ல் அக ம் என்ற சொ ல்லில் கை யாளப் பட்டு ள்ளது. தொல் ப்பி யத்தில் தலை வன், த லைவி தொ டர்பான இலக்க ணங்கள் கொ டுக்கப்பட் டுள்ளன. பெரு ம்பா லான திரை ப் பட ங்கள் காதலை அடி ப்படை யாகக் கொண் டு வெளி வந்து ள்ள ன.

இதோ வீடியோ சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்தால் வீடியோ

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed