42 வயதில் திருமணத்துக்கு ரெடியான நடிகர் பிரேம்ஜி ! மணப்பெண் யாரென்று தெரியுமா ?? அட இவங்களும் பிரபல சினிமா நடிகையா !! இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

இ து வரை திரு ம ண மே வேண்டாம் என்று இ ரு ந் த பிரேம்ஜி அ மர ன் 42 வ யதி ல் திருமணத்திற்கு ஓ கே சொ ல்லி யுள் ளது அ வ ரது குடும்பத்தினரை கொ ண் டா ட்ட த்தில் ஆழ்த்தியுள்ளதாம். ஒ ரு வழி யா க இப் போ தா வது பு த் தி வந்ததே எ ன கூ று கிறா ர்களாம். மு.ர ட்டு சிங்கிள் என்ற வா ர்த் தை க்கு உதாரணமாக வா ழ் ந் து வந் த வர் பிரேம்ஜி அமரன்.

அவ ரு க்கு த ற் போது 42 வயதாகிறது. ஆனால் இ ன் னமு ம் இ ள மை துடிப்புடன் ந ண் பர்க ளுடன் ஜா லி யாக இருந்து வருகிறார். திரு ம ணத் தைப் பற்றி எப் போ து கே ட்டா லும் இ ப்போ தை க்கு இ ல் லை எ ன் று கூறிவந்த பி ரே ம் ஜி அமரன் சமீபத் தில் திரும ணம் செ ய் து கொள்ள ஒப்புக் கொ ண் டதா க அ வர்க ளது வ ட் டாரத் திலி ருந் து செய்திகள் வந் துள் ளன.

அ தற் குக் கா ர ணம் சமீபத்தில் அ வ ரது தா யா ர் இ ற ந்தது தான். பி ரேம் ஜி அ மர னுக் கு தோ ளோ டு தோ ளா க இருந்த அவரது தா யா ர் ச மீப த் தில் இறந்த செ ய் தி அ னை வ ரையும் சோ க த்தில் ஆ ழ்த் திய து. அவ ர து தாயாரின் க டைசி ஆ சை யே பிரேம்ஜி அமரனுக்கு தி ரும ண ம் செய்து பா ர் க்க வே ண் டும் என்பதுதானாம். மே லு ம் பிரேம்ஜி அ மர னி ன் நெ ரு ங்கி ய வட் டா ரங் களி ல் பெ ண் தேடி வ ரு கி றார் களா ம்.

ஏ ற்க ன வே பட ங்க ளி ல், சினிமா நி க ழ்ச் சி களி ல் அ ந் த பெண்ணை பார் த்தி ருக்க லா ம் எ ன வும், ஆ னா ல் எல்லாம் மு டி வான உ ட ன் அ வ ரைப் பற்றிய செ ய்தி யை வெ ளி யிடு வோ ம் எ ன வும் கூ றியு ள்ளன ர். ஆ க மொ த்த த்தி ல் இதுவரை சி ங்கி ள் எ ன் று சொ ல்லி வ ந்த பி ரே ம்ஜி அம ர ன் விரைவில் மி ங் கிள் ஆ கவுள் ள தால் அ வ ரை ர சி கர் கள் சமூக வ லைத ளங் களில் வா ழ் த்தி வருகின்றனர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *