நடிகர் அஜித்தின் தங்கை இவங்களா ?? இதோ யாரென்று பார்த்தால் அ தி ர்ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!
பிரபல முன்னணி நடிகர் அஜித் குமார்,தென்னிந்திய தமிழ்த் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் காதல் கோட்டை, காதல் மன்னன், வாலி, அமர்க்களம், தீனா, பூவெல்லாம் உன் வாசம், வில்லன், அட்டகாசம், வரலாறு, கீரிடம், பில்லா, பில்லா 2 போன்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார். இவரது ரசிகர்கள் இவரை அல்டிமேட் ஸ்டார் என்றும் AK என்றும் அழைக்கிறார்கள். அஜித் குமார், கார் பந்தயங்களிலும் பங்கு பெற்றுள்ளார்/

கு ழந் தை ந ட்சத் திரமா க இ ருந்து , நடி கை யாக வ ள ர்ந்து, அ வர் ந டி த்த ‘அம ர்க் கள ம்’ எ ன் ற ப டத் தி ல் அ வ ரு டன் இ ணை ந்து ந டி த்த பே பி ஷாலி னி யை மண மு டித் தார். மூ ன்று மு றை ‘ஃபிலிம்ஃ பே ர் விரு துக ளை யு ம்’, இ ர ண்டு மு றை ‘சி னி மா எ க்ஸ் பி ரஸ் விரு து க ளையு ம்’, மூன் று மு றை ‘ விஜய் வி ருதுக ளையும்’ , இர ண் டு மு றை ‘த மிழ் நாடு மாநி ல அ ரசு வி ரு து கள்’, என ப் ப ல் வேறு வி ரு து களை வெ ன்று ள்ள அ வர், ஒ ரு கார் ப ந்த ய வீர ரா கவு ம் அ றியப் படு கி றார்.

இ த்த கை ய சி றப்பு மி க்க ‘அ ல்டி மே ட் ஸ் டா ர்’ அஜீ த் கு மா ர் அவ ர்க ளி ன் வாழ் க் கை வர லா று மற் று ம் தமி ழ் த் தி ரை யுல கில் அ வர் ஆ ற்றி ய சா த னைக ள் ப ற் றி மே லு ம றிய தொ டர் ந்து படி க் கவு ம்.அஜீ த் குமா ர் அவ ர் கள், இ ந்தி யா வி ல் உ ள்ள ஆந் திர மா நி லத் தின் த லை ந க ரமா ன ஹை த ராபா த் தில், பா லக் கா டு தமி ழ் ஐய ரா ன சு ப்ர ம ணி யம் எ ன்ப வருக் கு ம், கொ ல் கத் தா சி ந் தி ச மூகத் த தை சே ர்ந் த மோ கி னி எ ன்ப வ ருக் கு ம் இரண் டா வ து மக னா க மே மா த ம் 1 ஆ ம் தே தி, 1971 ஆ ம் ஆ ண் டில் பி றந் தா ர்.

அ வ ர து அ ண் ண னான அனூ ப் கு மார் நி யூ யார்க் கி ல் பங்குத் தர கரா கவு ம், அவர து தம்பி யா ன அ ணி ல் குமா ர் சி யாட் ட லி ல் ப ணிபுரி கி றார்.இ ந்த நி லை யில் அவ ரி ன் பிற ந்த நா ள் நெ ரு ங்கி கொ ண் டிருக் கு ம் நி லை யில் அத னை யா ரும் கொ ண் டா ட வே ண் டா ம் என் று அ றி வி த்துள் ளார்.இ ந்நி லை யி ல், ர சிக ர்கள் அவ ரை ப ற் றிய த க வல் ம ற் றும் அ ரிய பு கைப் படங் க ளை தேடி ப்பி டி த்து வை ரலா க் கி வரு கின்ற ன ர்.த ற் போது அ வ ர் ப ல வ ருட ங்க ளுக் கு மு ன் னர் குடு ம்ப த் துட ன் எடு த் து கொ ண் ட மி க அ ரிய புகை ப்ப டத் தி னை இ ணைய த் தில் வைர லா க் கி வரு கின் ற னர்.குறி த்த பு கைப் பட ங் கள் சமூ க வலைத்த ள த் தி ல் தீ யா ய் பர வி வரு கி ன்ற து .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.