52 வயதில் கு ழ ந் தை எப்படி வந் தது என்று தெ ரியுமா ?? கணவரை பி ரி ந்து 15 ஆண்டு காலம் கழித்து குழந்தை பெற்ற ரேவதி-க்கு இப்படி ஒரு சோ கமா ??

நடிப் பி ற்கு பெயர் பெ ற்று நி ற்கு ம் தமி ழ் நடி கை கள் மிக வும் குறை வு.சொ ற்ப மான ந டிகைக ள் தான் இவ் வாறு நடிப் பில் தங்க ளது ஆளு மை யை கா ட் டுவர்.அந் தவ கை யில் ஒ ரு முக் கிய மான நடி கை யாக இரு ந்த வர் ரேவ தி.முன்ன ணி நடி கையாக ஒ ரு காலகட் டத்தில் வல ம் வ ந்த வர் ரே வதி. த மிழி ல் மட் டுமி ல்லா மல் தென் னிந் திய சினி மாவி லும் பிரப ல நடி கையா க வலம் வந் தார்.

மண் வாச னை தி ரைப்ப டத் தின் மூ லம் த மிழ் சினி மா வில் என் ட்ரி கொ டு த்தார்.அ தன் பிறகு தமி ழ் சி னிமா வில் பெ ரிய பெய ரை பெ ற்றார் ரே வதி. சினி மா வுக்கு வ ந்த சி ல வரு டங் களி லேயே சுரே ஷ் சந்தி ர மேன ன் என்ற நடி கரை காத லித்து திரு மணம் செ ய்து கொ ண் டார். இவ ர்கள் இரு வ ரு கும் கடந்த 2013ஆம் ஆ ண்டு வி வா க ர த் து பெற்ற னர்.

ஆ னால் இ வர்கள் கடந்த 2002ஆம் ஆண் டில் இரு ந்தே பி ரிந்து த னித்த னியே வாழ் ந்து வந்தனர். இவ ர்கள் பிரிந் ததற் கு கா ரணம் ரே வதிக்கு குழந் தை இல் லை என்பது தா னாம்.இது சம்பந் தமாக இருவ ருக்கும் அடிக்கடி க ருத்து வே றுபாடு ஏற் பட்டு 2002ஆம் ஆ ண்டு பிரி ந்து விட்ட னர். இந் நிலை யில் சமீப த்தில் ஒரு விழாவு க்கு வ ந்த ரே வதி த னது 5 வய தில் ம கள் இரு ப்ப தாக கூறி அனைவ ரையும் ஆச் சரிய ப்படு த்தி னார்.அது எ ப் படி இரு வரும்

பிரி ந்து கிட்ட த்தட் ட 17 வரு ட ங்கள் கழி த்து உங்க ளுக்கு குழ ந்தை? என அ னைவரும் சந்தேகத் தின் பே ரி கே ள் எடுத் தனர். ஆனால் த னக்கு எ ப்படி கு ழந்தை பிறந்த து என் பதை ஓ பனாக சொல் லிவிட்டார் ரேவதி.ரேவ தி கடந் த சி ல வருட ங்களுக்கு முன் பு டெஸ்ட் டியூப் பேபி எ ன்ற முறை யில் குழந் தை பெற்று க் கொ ண்டதா க குறிப்பி ட்டுள் ளார். தற் போது அந் த பெ ண் குழந் தை க்கு 5 வ யது ஆ கி யுள்ள து குறி ப்பிட த்தக் கது. க டைசி காலத் தில் த னக்கு ஒ ரு துணை வே ண்டு ம் என்ப த ற்காக இ தைச் செய் வதா கவும் தெரி வி த்துள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *