8 வருடங்களுக்கு பின்பு விஜய் காலில் வி ழு ந்த முன்னணி இயக் கு னர் !! வாய்ப்புக்கா க சரணடைந்த இயக்குனர் ..!! இதோ வெளிவந்த உண்மை தகவல் ..!!

தற் போ து உள் ள கால கட்டத் தில் பல வருட ங்க ளாக சினி மா வில் இருக்கு ம் நடிக ர்க ளுக் கே கிடை க்கா த வரவே ற்பு ஒரு அறிமு க நா யக னு க்கு கிடைத்து ள்ளது . அ ந்த வகை யில் ஜெயம் ரவி நடிப் பில் வெ ளி யான கோ மா ளி எ ன்ற பட த்தி ன் மூலம் இயக்குன ராக அறி முக மான வர் தான் பிரதீப் ரங்க நாதன் . இப் படி வெளி யா ன மு தல் பட த்திலே யே ரசி கர்க ளை கவர் ந்து விட் டார் பி ரதீ ப் .

பி ன்னர் இத னை த் தொடர் ந் து பல வரு டங்க ள் கழி த்து ல வ் டுடே என்ற திரை ப்பட த் தை இயக் கி நடித் திருந் தார். கடந்த வார ம் வெளி யான இ ந்த படத் தில் பிரதீ ப் இவா னா ,சத் யரா ஜ் ,ராதிகா , யோ கி பா பு, ரவீ னா போ ன்ற பல பி ர பலங் கள் நடித் திருந் தனர் . இப் படி வெ ளி யான தி ரைப் படம் யா ருமே எதிர் பார் க் கா த அள விற்கு,

வர வே ற்பை பெ ற்று உ ள் ளது . மேலு ம் 18 கோ டி பட்ஜெ ட் டில் எடுக் கப் பட்ட இந்த திரைப் ப டம் மூன் றே நா ளில் போ ட்ட ப ண த் தை எ டுத்து ள்ள து. விஜ ய் நடிப் பில் வெளி யான லவ் டுடே பட த்தின் டைட் டிலை தா ன் த ன் னுடை ய ப டத்திற் கு வைத் தி ருக் கிறா ர் பிரதீ ப் . அ ப்ப டி அந் த டை ட்டி லை ப யன்ப டுத்து வத ற்கா க டை ட்டில்,

கார் டில் விஜய் க்கு நன்றி யும் தெ ரிவி த்து இருந் தா ர் . ஆனா ல் இயக் குன ர் பிரதீ ப் கட ந்த 2014 ஆம் ஆ ண் டு வி ஜய் கேலி செ ய்யு ம் வித மாக ஒரு சில பதி வுகளை போ ட்டு இருந் தார் . அந்த வ கையி ல் சூ ப்ப ர் ஸ்டா ர் ரஜினி காந் த் நடி ப்பில் வெளி யான லி ங்கா படத் திற் கு முதல் மூன்று நா ட்க ளுக்கு டிக் கெட்டே கிடை க்கவி ல் லை .

ஆ னால் விஜ யின் க த்தி பட த் திற் கு எளி தாக டிக் கெட் பெற முடி கிறது என் று கேலி செ ய்திரு ந்தா ர் . இதைத் தொ டர்ந் து ஜி ல் லா பட த்தின் ட ப்பிங் சு றா படத்தின் டப்பிங் கை விட மோ ச மா க உள் ளதா கவும் விமர் சித் து இ ரு ந்தார் பி ரதீப் . ஆ னால் அப் போது மக் களோ டு ம க்களா க தான் இ ருந் து வந் தார் பிரதீப் . இப்படி ஒரு நிலை யில் ,

கூடிய வி ரைவி ல் பிரதீப் விஜ யுடன் ஒரு ப டம் இ யக்க உள்ள தா க வும் தக வல் வெ ளியா கி உ ள்ள து. இப்படி வெளியா ன தக வ லை பா ர்த்து ரசி கர்க ள் எட் டு வரு டத்தி ற்கு முன்பு கேலி செய்த பிரதீப் இப்போது அ வரின் டைட் டிலுக் காக அ வ ரின் காலி ல் வந்து வி ழும் நி லை மை வந் துவிட்ட து என்றும் வா ழ்க் கை ஒ ரு வ ட்டம் தா ன் என்றும் கிண்டல் அடித் து வருகின் றன ர்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.