பிர பல ந டிகர் மோ கன் ஓ ர் புகழ் பெ ற்ற கோ லிவுட் நடி கர். கர் நா டக மாநி லத் தின் உடு ப்பி மா வட்ட த்தைச் சேர்ந் தவர். க ன் ன ட, ம லையா ள, தெ லுங் கு மொ ழித் திரை ப் படங் களில் நடி த்தி ருந் தாலும் தமிழ் தி ரைப் பட ங்களி னால் மிகவு ம் அறி ய ப்ப ட்டார். த மி ழில் எண் பது க்கும் மேற் பட் ட திரை ப்ப டங் களில் ந டித்து ள்ளா ர்.மோ கன் ஓர் புக ழ்பெ ற்ற கோலி வுட் நடி கர். க ர்நா டக மாநி ல த்தி ன் உ டு ப்பி மாவ ட்ட த்தைச் சேர் ந்த வர்.

க ன் னட, மலை யாள, தெலு ங்கு மொ ழித் தி ரைப் ப டங்க ளில் நடித் திரு ந்தா லும் த மிழ் தி ரைப்ப டங்க ளினால் மிகவும் அ றியப்ப ட்டார். த மிழில் எ ண்ப துக் கும் மேற்ப ட்ட தி ரைப் படங் களில் நடித்துள் ளார்.1980 இல் மூ டுபனி வெளி யானதி லி ருந்து இ வர் த மிழ்த் தி ரையு லகில் மிக ப்பெரி ய நடிக ர்களி ல் ஒருவ ரானா ர். 1980 களி ல் மோ கன் ‘வெள் ளி வி ழா நா யகன்’

Mohan at IIFA UTSAVAM Chennai Press Meet

என் று அ ழை க்க ப்பட் டார்.இ வர் நடித் த பெ ரும்பா லா ன திரை ப்பட ங்க ளில் 25 ஆண் டு களு க்கு ப் பிற கும் நி னை வில் இரு கும் இளை ய ராஜா வின் பா டல்க ள் இட ம்பெ ற்று ள்ள ன. இவ ர் 80 களி ன் திரை ப்படங் களுக்கா கவும், இளைய ரா ஜாவின் பா டல்க ளுக் காகவும் பேச ப்ப டுகி றார். மோ கன் 1987 இ ல் கௌ ரி யை மணந் தார். தம்ப திய ருக்கு ஆகா ஷ் என்ற ம கன் 1989 இல் பிற ந் தார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *