80ஸ்களில் நடித்த ராஜாவை ஞாபகம் இருக்கா ?? இவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா ?? பரையும் அ திரவைத்த தகவல் இதோ ..!!

பொ துவாக சி னிமாவில் நடிப்ப வர்கள் ஆர ம்ப காலக ட்டத்தி ல் பல க ஷ்டங்க ளையு ம் அ னுபவி த்து தான் சி னிமாவு க்குள் நுழை ந்து இருப்பா ர்கள். மேலும், அவர்க ளுக்கு தி றமை இரு ந்தால் மட்டுமே அ டுத்தடு த்து அவர்க ளுக்கு பட வா ய்ப்புக ள் கிடை த்து ரசிகர் ம த்தியில் தன க்கென ஒரு இட த்தை அவர்க ளால் பிரிக்க மு டியும் இ ல்லையெ ன்றால் அவரது முதல் அல்லது

இர ண்டாவ து திரை ப்படத் திலேயே சினி மா வி ட்டு வில கிவிடுவா ர்கள். மேலும், ஒரு சிலருக்கு ஒரு காலக ட்டத்தி ல் நல்ல வாய் ப்பு கிடை த்துக் கொண் டிருந்தா லும் அதன் பிறகு இன்று பெரி தாக வாய் ப்பு கிடை க்காம ல் கிடை த்த வாய் ப்பை பய ன்படு த்திக் கொண்டு ஒரு சில நடித்து வருகி ன்றா ர்கள்.அந்த வகையில் இவர் 18 ஆ ண்டுக ளுக்கு பின்னர் மீ ண்டும் சி னிமாவில் ரீ எண்ட்ரி ஆகி யி ருக்கி றார்.

இயக்குனர் பாரதிரா ஜாவால் தி ரை த்துறை யில் அறி முக ப்படுத்த ப்பட் டு க ருத்த ம்மா என்ற திரை ப்ப டத் தில் நாயக னாக நடித் தவர் தான் நடிகர் ராஜா. அவரது அ ழ கான சி ரித் த மு கமும்,சினேக பா வமு ம் கல்லூரி க ண்ம ணிகளிடம் அவ ருக்கு நல்ல இ மேஜை பெ ற்றுத்த ந்தது. அதனை தொ டர்ந்து அடுத் தடுத் து ப ட வா ய்ப்பு கள் கு விந் தது. மேலும், இவர் 50க்கும் அ திக மான திரை ப்ப டங் களில் அவர் நடி த்துக் கொண்டி ருந்த போ தே அடுத்தடுத்த த லைமு றை ந டிக ர்கள் வந் துவிட் டனர்.

இதனால் நடிகர் ரா ஜாவுக்கு பட வாய் ப்பு கள் குறந்துவி ட்டது. இதனால் கோ டம்பாக் கத் துக்கு கு ட்பை சொ ல்லிவி ட்டு, சி னிமாவில் ச ம்பா தித்த ப ண த்தி ல் மா ர்பிள் பி ஸ்ன ஸ் து வங் கினார். அதிலும் வெ ற்றிக ரமாக கோலோ ச்சினார். இப்போது ராஜா சி னிமா வுக்குள் ரீ எண்ட்ரி கொ டுக்கி றார். அதுபற்றி அ ண்மையி ல் அவர் கூ றுகையில் நான் சி னிமாவில் முத லில் வந் தது ம் நினை த்ததை விட நல் லா வே பெயர் எடு த்தேன். இப்போ பி ஸ் னஸ்ம் நல் லாவே போ குது.

இ ண்டஸ் ட்ரியில் நா னும் வி கர மும் ந ல்ல நண் பர்க ளாக இரு ந்தோ ம். ஒரு நாள் தி டீ ரென சீ யான் வி க்ரமி டமிரு ந்து எனக் கு போ ன் வ ந்து ச்சு. எடு த்ததும் என் பி ஸ்னஸ், கு டும் பம் ப த்தி வி சாரி ச்சுட் டு என் னிடம்ஒரு உ தவி எனக் கேட் டார். நான் என் னவெ ன்று கேட்டே ன் என் ம கன் நடி க்கும், பட த்தில் நீ அவ னுக்கு அ ப்பா வாக ந டித்து க்கொ டுக்க வே ண்டும் எனக் கேட் டார். நடிகர் விக்ரம் பே ச் சை த ட்ட மு டியா மல் தான் 18 ஆ ண் டுகளு க்கு பின்பு ந டிக்க வந்தே ன். நான் அப் பாவா க நடி த்த அந்த திரை ப்பட ம் தான் ஆதி த்யா வர்மா. இதோ நடிகர் ராஜாவின் தற்போ தைய புகை ப்படம்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *