80″ஸ் நடிகை ஒய்.விஜயாவின் மகளா இவங்க ?? என்னாது இவங்களும் பிரபல நடிகையா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

பி ர பல மு ன் ன ணி ந டி கை யா ன ஒ ய். வி ஜ யா எ ன் ப வ ர் தி ரை யு ல கி ற் கு வ ந் த ந டி கை ம ற் று ம் கி ளா சி க் க ல் ந ட ன ம ங் கை யா க வு ம் வி ள ங் கினா ர். இ வ ர் தெ ன்னி ந்தி ய தி ரை யுல க மா ன ம லை யா ளம் , தெ லு ங் கு, த மி ழ் , க ன் ன ட ம் போ ன் ற வ ற் றி ல் ஆ யி ர த் தி ற் கு ம் மே ற் ப ட் ட தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் து ள் ளா ர்.

இ வ ர் த ந் தை எ னிகந் த் லா ஜானியானியா என்ற கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாளர் ஆவார்.இவர் தென்னிந்திய திரையுலகமான மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் போன்றவற்றில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இவ ர் தந் தை எ னிகந்த் லா ஜா னியா னியா என்ற கூட் டுறவு வங் கியின் மேலா ளர் ஆவார் பாலம் மா என்பவர் இ வர து தாய். இ வர் கள் குண் டூர் மா வட்ட த்தி னை சே ர்ந்த வர்கள். 1957 இல் பி ப்ரவ ரி 8 இல் கர் ணு ல் எ ன்ற இ டத் தில் பிற ந் தார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *